Logo Lijst058 Photoshop

Vol trots presenteert LIJST058 het verkiezingsprogramma in 058 stellingen. 058 stellingen die gaan over een breed scala van onderwerpen.
Van subsidie voor onze skûtsjes tot het instellen van een tweejaarlijkse prijs voor de beste culturele uiting in het Liwwadders.
Van bouwen in de dorpen tot ondersteuning van dorps- en buurthuizen. En nog veel meer!
Wij leggen hiermee een basis voor onze inzet voor de komende vier jaar.
Mocht u naar aanleiding van onze stellingen vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@lijst058.nl.

Otto van der Galiën, lijsttrekker

Download hier het hele verkiezingsprogramma in pdf :

Beluister hier ons verkiezingsprogramma (youtube)  :

DE 58 van LIJST058

ALGEMEEN

001. LIJST058 vindt dat de gemeentelijke organisatie efficiënter moet werken. Dit betekent voor ons een structurele vermindering van het aantal ambtenaren met 10% in de komende bestuursperiode. Deze vermindering geldt niet voor medewerkers in de buitendienst.

002. De benoemde burgemeester is niet meer van deze tijd. LIJST058 is voor de gekozen burgemeester.

003. In de komende bestuursperiode maakt het college serieus werk van minder gemeentelijke regels. Gemeentelijke regels moeten zo duidelijk mogelijk zijn. De overheid moet betrouwbaar en stabiel zijn en vooral de focus op de lange(re) termijn hebben, zodat bedrijven en particulieren op het beleid kunnen vertrouwen.

004. LIJST058 wil blijvende aandacht voor onze Nederlandse en Friese geschiedenis en onze culturele identiteit.

CULTUUR

005. LIJST058 wil een structurele subsidie voor de drie Leeuwarder skûtsjes die uitkomen in de SKS. Historische erfgoed is belangrijk en dient bewaard te blijven voor de toekomst.

006. Leeuwarden is DE gemeente van Fryslân waar het mogelijk is om festivals te organiseren.

007. Om het Stadsfries te bevorderen stelt de gemeente Leeuwarden een tweejaarlijkse prijs in voor de beste culturele uiting in het Stadsfries.

RUIMTELIJKE ORDENING

008. In de komende 4 jaar maakt het college ruimtelijke plannen voor verdere uitbreiding van Leeuwarden, gebaseerd op de nog te maken visie Leeuwarden 2032.

009. Woningbouw is cruciaal om de schaarste aan woningen op te lossen. De gemeente zorgt ervoor dat bouwinitiatieven zo snel als mogelijk van de grond komen en belemmert dit niet met ambtelijke wet- en regelgeving.

010. LIJST058 wil geschikte huisvesting voor jongeren en studenten nabij het centrum van de stad Leeuwarden. Het gebied rond de Snekertrekweg is hiervoor uitermate geschikt.

SOCIAAL EN ZORG

011. LIJST058 wil de nadruk op zelfontplooiing in plaats van afhankelijkheid van de gemeentelijke overheid.

012. LIJST058 wil in de gemeente Leeuwarden een passende migratiestroom om de sociale voorzieningen betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. Statushouders krijgen geen voorrang meer bij de toewijzing van (sociale) huurwoningen.

013. LIJST058 vindt dat sociale activiteiten en sociale ondersteuning meer tussen inwoners zelf georganiseerd moet worden en dan binnen de eigen straat, buurt of wijk. De gemeente faciliteert dit.

014. LIJST058 vindt dat in specifieke omstandigheden de inwoners van de gemeente een beroep kunnen doen op de overheid. Eigen initiatieven voor hulp van inwoner tot inwoner of van religieuze of maatschappelijke instellingen moeten meer aandacht en waardering krijgen.

015. LIJST058 wil dat de gemeente zich maximaal inspant om huurverhogingen zo laag mogelijk te houden.

016. De bijstand is een uiterste vangnet en geen hangmat. LIJST058 wil dat er volop wordt ingezet dat mensen vanuit de bijstand aan het werk komen. Bijstandsfraude pakken we keihard aan.

017. De gemeente bezuinigt niet op de zorg. Voldoende voorzieningen in dorpen en wijken (huisartsen, apotheken, etc.) zijn van groot belang.

018. De gemeente zorgt ervoor dat in het zuidelijk deel van Leeuwarden voldoende voorzieningen, zoals winkels, artsen, sportaccommodaties, zwembad etc komen.

VERKEER, VERVOER en FYSIEKE LEEFOMGEVING

019. LIJST058 vindt de aanleg van de Lelylijn cruciaal. Voor ons is het logisch dat Leeuwarden een volwaardig eindstation wordt.

020. Leeuwarden, fietsgemeente! De staat van onderhoud van veel fietspaden in onze gemeente is erbarmelijk slecht. Daarom wil LIJST058 een meerjareninvesteringsplan voor het onderhoud en aanleg van fietspaden.

021. LIJST058 wil verkeersknelpunten snel aanpakken. We denken hierbij onder meer aan de situaties bij het station, Ee-brug, Harlingerstraatweg, Bilgaard, verkeerssituatie Centrale en verkeersdoorstroming Grou.

022. LIJST058 wil de verloedering van wijken en dorpen aanpakken. Hier hoort een goed groenbeheer en schone vijvers en sloten bij. Vissen in onze vijvers en sloten wordt niet belemmerd door slecht groenbeheer.

023. Zwerfvuil is een groot probleem in onze gemeente. LIJST058 wil dat dit probleem in de komende periode opgelost wordt.

ENERGIE EN ENERGIETRANSITIE

 

024. Verplicht van gas los is een no-go voor LIJST058. Bewoners van wijken met warmtenetten moeten keuzemogelijkheden krijgen.

025. LIJST058 streeft naar een schoner milieu met, waar mogelijk, duurzame energieopwekking. De gemeente Leeuwarden werkt niet mee aan de komst van vervuilende biomassacentrales.

026. De beste manier van energiebesparing is het isoleren van bestaande, oudere woningen. LIJST058 wil dat dit voortvarend wordt opgepakt.

SPORT, VRIJE TIJD EN HORECA

 

027. Leeuwarden gaat zich samen met de provincie inspannen om de start van een grote ronde (Tour, Giro of Vuelta) naar onze gemeente te halen.

028. LIJST058 is voor vrije sluitingstijden in de horeca.

029. LIJST058 wil het Ruiterskwartier inrichten als uitgaansboulevard. Dus geen bussen, maar vrij baan voor terrassen, wandelaars en fietsers.

030. LIJST058 vindt het belangrijk dat er voor iedereen op eigen niveau een goed, betaalbaar en veilig sportklimaat is. Door het verenigingsleven te ondersteunen en te stimuleren, brengen we dit sportklimaat naar een hoger niveau.

031. LIJST058 wil een jaarlijkse verkiezing van de Leeuwarder sporter, sportster en sportclub van het jaar. Een verkiezing voor de beste paralympische sporter maakt hier vanzelfsprekend ook deel van uit.

032. Grou is het toeristisch (watersport) centrum van onze gemeente. Dat betekent dat er voldoende up-to-date voorzieningen zijn voor watersporters. Dit geldt ook voor adequate voorzieningen voor paralympische zeilers.

(AGRARISCH) BUITENGEBIED

 

033. LIJST058 is trots op onze boeren. In de komende bestuursperiode vindt er geen onttrekking van landbouwgrond plaats voor natuurontwikkeling.

 

034. Het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond is een no-go voor LIJST058.

 

035. Agrarische ondernemers moeten ruimere mogelijkheden krijgen om hun activiteiten te combineren met recreatie, toerisme en/of natuurbeheer.

FINANCIEEN

 

036. De opbrengsten van toeristenbelasting dienen volledig ten goede te komen aan de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in onze gemeente.


037. LIJST058 wil de hondenbelasting afschaffen.


038. De stijging van de OZB blijft beperkt tot maximaal 2%.

VRIJHEID EN VEILIGHEID

 

039. LIJST058 wil dat de inwoners van de gemeente Leeuwarden zich veilig voelen en zijn. De gemeente acteert proactief om dit veiligheidsgevoel te bevorderen. De politie zal dichter bij onze inwoners moeten staan.


040. Fatsoen is de afgelopen periode steeds meer onder druk komen te staan. Geweld tegen politie, leraren, zorgverleners en andere dienstbare beroepen is fors toegenomen. Het gevoel van onveiligheid is gegroeid, ook in onze gemeente. LIJST058 vindt dit onacceptabel en wil bij ongeregeldheden lik-op-stukbeleid.


041. LIJST058 wil uitdrukkelijk aandacht voor armoede en eenzaamheid.

ONDERWIJS EN INNOVATIE

 

042. LIJST058 wil dat in het onderwijs leren en opvoeden gebeurt in de geest van respect en fatsoen.


043. LIJST058 wil dat de gemeente innovatie in de regio stimuleert en faciliteert.


044. LIJST058 wil weer zwemlessen invoeren op de basisschool.


045. Leeuwarden is City of Water Technology. Wetsus is hiermee onlosmakelijk verbonden en verdient onze steun.


046. VO-scholen zitten nu vooral geconcentreerd in het noordelijke gedeelte van de stad. De gemeente zet zich in voor een betere spreiding. Vooral in de jonge wijken aan de zuidkant van Leeuwarden moet een VO-school komen.

WIJKEN

 

047. LIJST058 wil investeren in de leefbaarheid van de wijken. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de wijkagent weer zichtbaar terugkomt in de wijken.

 

048. Buurthuizen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in de wijken. Daarom wil LIJST058 de komende periode hierin fors investeren.

DORPEN

 

049. Dorpshuizen vervullen een zeer belangrijke functie in onze dorpen. Deze dorpshuizen mogen niet verloren gaan. Daarom wil LIJST058 de komende periode fors investeren om die spilfunctie te versterken.


050. LIJST058 maakt zich hard voor voldoende bouwmogelijkheden in de dorpen.


051. Voorzieningen als winkels, scholen, horeca etc zijn essentieel voor de leefbaarheid in dorpen. LIJST058 wil deze voorzieningen versterken, behouden en uitbreiden.

ECONOMIE

 

052. LIJST058 wil geld vrijmaken voor gerichte acquisitie van bedrijven in de maakindustrie. Leeuwarden heeft nieuwe, passende werkgelegenheid nodig. De coronapandemie heeft aangetoond dat productie in verre landen, Nederland en dus ook Fryslân, kwetsbaar maakt. Leeuwarden moet beleid maken op het acquireren van de bedrijven die zich heroriënteren. Leeuwarden: de ideale stad voor productiebedrijven en dienstverlenende bedrijven!


053. LIJST058 wil het centrum van Leeuwarden herindelen. Corona en de groeiende internetverkopen hebben geleid tot leegstand en versnippering. Het centrum van Leeuwarden moet gericht zijn op : cultuurbeleving, events, winkelen, culinair genieten, horeca, fun…. Voor jong en oud!

SENIOREN

 

054. LIJST058 wil gratis openbaar vervoer voor alle 65-plussers in onze gemeente.


055. LIJST058 wil de Voorstreek bestemmen als woongebied, met voorrang voor appartementen voor senioren.


056. Mensen worden steeds ouder. Hierdoor is er meer behoefte aan culturele activiteiten en evenementen voor ouderen. LIJST058 wil hierin investeren, zodat deze activiteiten betaalbaar en open staan voor iedereen die mee wil doen.


057. Onze samenleving digitaliseert in snel tempo. Veel ouderen ondervinden toch nog veel moeite met computergebruik. LIJST058 wil dat de gemeente het voortouw neemt om de senioren mee te nemen op dit gebied.

JONGEREN EN STUDENTEN

 

058. Jongeren moeten de ruimte krijgen zichzelf te zijn en ze moeten het fijn vinden om in de gemeente Leeuwarden te wonen. Goed onderwijs, aantrekkelijke sportvoorzieningen, prettig wonen en werken en perspectief op een passende baan zijn hierbij onontbeerlijk.