Logo Lijst058 Photoshop

Beleidsplan 2021 – 2025

Beleidsplan 2021 – 2025

Vereniging LIJST058

 
Inhoudsopgave
1. Doelstellingen van de Vereniging LIJST058
2. Wijze van werving van gelden
3. Beheer van het vermogen Bestuur
4. Activiteiten bestuur
5. Besteding van het vermogen
 
 
1. Doelstellingen van LIJST058
De vereniging LIJST058 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68570910 en gevestigd aan De Pols 2, 8941DR te Leeuwarden.
  
De doelstellingen van de Vereniging LIJST058
– LIJST058 streeft naar het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Leeuwarden. Een gemeente die samen met haar inwoners dorpen en wijken wenst te realiseren waar het fijn wonen en werken is. Besluiten dienen te worden genomen op basis van draagvlak bij deze inwoners.
 
2. Wijze van werving van gelden
De vereniging LIJST058 verkrijgt haar inkomsten hoofdzakelijk uit contributies en bijdragen. Giften worden voornamelijk door particulieren gedoneerd. Giften tot een bedrag van € 10.000,- worden 
 
3. Beheer van het vermogen Bestuur
De vereniging LIJST058 heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
Het beoogde bestuur bestaat uit 3 personen, te weten een voorzitter een secretaris een penningmeester:
– Bestuurslid en gemachtigde Frans Hoeksema
– Voorzitter is de heer Otto van der Galiën uit Leeuwarden
– Secretaris is mevrouw Darshinique Kisoenpersad uit Leeuwarden
– Penningmeester is de heer Richard van Gelderen uit Leeuwarden.
 
4. Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
 
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het besturen van de vereniging LIJST058.
2. Zorg dragen voor financiële continuïteit en stabiliteit.
3. Organiseren van ledenvergaderingen en betrokkenheid van de leden
4. Opstellen van een jaarplan, begroting en jaarverslag
 
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.
 
Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen zelf geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Vergoedingen worden alleen toegekend aan daadwerkelijk gemaakte kosten ten behoeven van de vereniging LIJST058.
 
5. Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van vereniging LIJST058
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
2. De vereniging LIJST058 heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.beoogde