Logo Lijst058 Photoshop

Giftenreglement

ingevolge de Wet Financiering Politieke Partijen

Artikel 1 – Het begrip gift
1. Als gift worden beschouwd een door de partij om niet ontvangen geldsom of op geld waardeerbare prestatie met inbegrip van contributie van leden van de partij.
2. Kwijtscheldingen van schulden van de partij, waaronder declarabele, maar nog niet in rekening gebrachte kosten, worden eveneens als gift aangemerkt.
3. Bij sponsoring is geen sprake van een gift, indien de sponsor een tegenprestatie verkrijgt die hij ook elders in het maatschappelijk verkeer tegen een vergelijkbare prijs kan verwerven. Te denken valt aan verkoop van advertentieruimte in geschriften van de partij of van andere mogelijkheden tot het maken van reclame.

Artikel 2 – De toelaatbaarheid van giften
1. Raadsleden van LIJST058 doneren boven op de jaarlijkse contributie (op vrijwillige basis) een onderling afgestemd bedrag.
2. Giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen.
3. Giften die kennelijk gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke
begunstiging, worden niet aangenomen.

Artikel 3 – Maximale omvang
1. Giften, groter dan € 10.000,- per jaar worden slechts geaccepteerd na schriftelijke instemming van het bestuur.
2. Het is individuele leden niet toegestaan giften te ontvangen ten behoeve van politieke activiteiten. Giften ten behoeve van voorkeursacties voor een bepaalde kandidaat worden slechts geaccepteerd na instemming van het bestuur.

Artikel 4 – Verantwoording van giften
1. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen giften, zowel qua omvang, herkomst als bestemming. Giften vanaf € 10.000,- worden tevens bekend gemaakt op de website van de partij.
2. De in 4.1. genoemde verantwoording geldt voor alle geledingen binnen de partij en betreft ook de in 3.2. genoemde giften ten behoeve van individuele kandidaten.

Artikel 5 – Sponsoring
1. Bij sponsoring is sprake van een ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, waarbij de partij een duidelijke tegenprestatie levert aan de sponsor. Deze tegenprestatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van ruimte voor promotie van diensten en producten of naamvermelding bij partijactiviteiten.
2. Sponsoring is herkenbaar verbonden aan een activiteit of project van de partij.
3. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen sponsorgelden.
4. Voor LIJST058 gelden geen beperkingen met betrekking tot de hoogte van in totaal ontvangen sponsorgelden. Sponsoring is pas toegestaan na goedkeuring van het bestuur.
5. Het is individuele leden niet toegestaan sponsorgelden te ontvangen.

Artikel 6 – Slotbepalingen
1. Financieringsbronnen die wettelijk zijn toegestaan maar waarvan het gebruik door de partij niet is geregeld, mogen slechts gebruikt worden na instemming van het bestuur.
2. Daar waar de wet afwijkt in beperkende zin van een of meerdere bepalingen uit deze regeling, is de wettelijke van toepassing onder volledig behoud van alle overige bepalingen van deze regeling.
3. Daar waar in deze regeling gesproken wordt over beperking van een bepaald bedrag, geldt deze beperking voor het totaal aan ontvangen gelden in enig kalenderjaar van een bepaalde natuurlijk persoon of rechtspersoon.