Nieuws


Terug naar overzicht

04-04-2019

LIJST058 heeft vragen gesteld aan het college over jeugdzorg. De vragen en antwoorden ziet u hieronder.

Zaaknummer: Z206888-2019
Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 14 februari 2019. De vragen zijn afkomstig van LIJST058 en gaan over wijkteams te lang verantwoordelijk voor kind.
Naar aanleiding van een artikel op de website van Binnenlands Bestuur d.d. 13 februari 2019 met als koptekst “Wijkteams te lang verantwoordelijk voor kind” stelt de fractie van LIJST058 de hieronder genoemde vragen. In het artikel van Binnenlands Bestuur wordt benoemd dat door de overschrijding van wachtnorm van 10 dagen door de Raad voor de Kinderbescherming de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid oneigenlijk lang bij de melder blijft liggen, zoals het wijkteam en Veilig Thuis.
1. Hoe lang zijn de wachttijden in onze gemeente? Antwoord: De wachttijden bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zijn per type onderzoek verschillend en veranderen dagelijks. In de regio Fryslân was in januari 2019 de gemiddelde wachttijd voor Beschermingsonderzoeken 55 dagen, voor Gezags- en omgangsonderzoeken 90 dagen, voor adoptieonderzoeken 14 dagen, voor strafonderzoeken 7 dagen en voor schoolverzuimonderzoeken 4 dagen.
2. Om hoeveel kinderen gaat het binnen onze gemeente? Antwoord: Informatie over de wachttijden per gemeente worden door de RvdK niet gegeven, omdat dit vanwege de kleine aantallen ten koste gaat van de privacy van jeugdigen. We hebben daardoor geen informatie over de specifieke situatie van de gemeente Leeuwarden. Het aantal onderzoeken door de RvdK met betrekking tot kinderen binnen de gemeente Leeuwarden wordt door de RvdK jaarlijks gepubliceerd. U kunt deze cijfers vinden op: https://www.cijfersrvdk.nl/instroomcijfers#friesland—leeuwarden.
3. Hoe zijn de afspraken gemaakt in onze gemeente en kunnen we hiermee uit de voeten? Antwoord: Ten behoeve van de ketensamenwerking tussen gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis, zijn in 2018 gezamenlijk diverse samenwerkingsafspraken opgesteld en geactualiseerd. De samenwerkingsafspraken zijn te vinden op: https://www.sdfportaal.nl/kennisbank. Deze samenwerkingsafspraken zijn tevens een vast onderwerp in de kwartaalgesprekken met de betreffende organisaties. Waar nodig worden deze afspraken aangepast.Terug naar overzicht


Agenda

Er zijn momenteel geen berichten. 


  


 


 

LIJST058 wil er voor de burger zijn. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar ùw standpunt(en). 

Heeft u mooie ideeën voor stad en/of dorpen of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Wij horen het graag!